komornik
Przeglądasz:

Kancelaria / Sprawy

Kancelaria została utworzona przez komornika Marka Przyweckiego w lutym 2011 roku,
celem realizowania jego ustawowych zadań, do których w szczególności należy wykonywanie:
  • egzekucji świadczeń pieniężnych
  • zabezpieczeń
  • eksmisji
  • wydania nieruchomości
  • wydania ruchomości
  • spisów inwentarza

We wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku lub żądania dołącza się tytuł wykonawczy (art 797 §1 kpc).

Zgodnie z art. 799 §1 kpc wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądzanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.  Skierowanie egzekucji do nieruchomości możliwe jest tylko na wniosek wierzyciela.

Jeżeli wierzyciel (...) nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik z urzędu: 1) ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną; 2)wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku. W razie niezłożenia wykazu majątku, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, którego koszty dłużnik zwraca wierzycielowi.

Wierzyciel, zamieszczając we wniosku egzekucyjnym takie dane dłużnika jak np. PESEL, NIP, REGON czy KRS a także dane dotyczące rachunków bankowych (z których dłużnik dokonywał wpłat), kontrahentów, miejsca pracy, samochodów oraz innych cennych ruchomości, znacząco przyśpiesza postępowanie egzekucyjne, zapobiegając w niektórych przypadkach bezskutecznej egzekucji.

 

Polityka plików cookiesCopyright © 2011 Eko-T