komornik
Przeglądasz:

Informacje

We wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku lub żądania dołącza się tytuł wykonawczy (art 797 §1 kpc).

Zgodnie z art. 799 §1 kpc wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądzanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.  Skierowanie egzekucji do nieruchomości możliwe jest tylko na wniosek wierzyciela.

Jeżeli wierzyciel (...) nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji (art. 801 kpc). Jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art 801 nie można ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Wierzyciel, zamieszczając we wniosku egzekucyjnym takie dane dłużnika jak np. PESEL, NIP, REGON czy KRS a także dane dotyczące rachunków bankowych (z których dłużnik dokonywał wpłat), kontrahentów, miejsca pracy, samochodów oraz innych cennych ruchomości, znacząco przyśpiesza postępowanie egzekucyjne, zapobiegając w niektórych przypadkach bezskutecznej egzekucji.

Poniżej zostały umieszczone linki do wybranych aktów prawnych:

Polityka plików cookiesCopyright © 2011 Eko-T